Windows Installer CleanUp Utility 3.0

Windows Installer CleanUp Utility 3.0

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 53 phiếu
4 Stars User Rating
Với Windows Installer CleanUp Utility, bạn có thể loại bỏ một chương trình cài đặt Windows thông tin cấu hình.
Bạn có thể muốn xoá thông tin cấu hình Windows Installer cho chương trình của bạn nếu bạn gặp vấn đề cài đặt (cài đặt). Ví dụ, bạn có thể phải loại bỏ một chương trình Windows cài đặt cấu hình thông tin nếu bạn có vấn đề cài đặt khi bạn cố gắng thêm (hoặc loại bỏ) một thành phần của các chương trình của bạn đã không bao gồm khi bạn lần đầu tiên cài đặt chương trình của bạn.

Tổng quan

Windows Installer CleanUp Utility là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.131 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Installer CleanUp Utility là 3.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0, được sử dụng bởi 89 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Installer CleanUp Utility đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Installer CleanUp Utility đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Installer CleanUp Utility!

Cài đặt

người sử dụng 1.131 UpdateStar có Windows Installer CleanUp Utility cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản